Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

WWW.KAMPITSPINCE.HU ÜZEMELTETŐJE EZÚTON TÁJÉKOZTATJA A HONLAP LÁTOGATÓIT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE KÖRÉBEN KÖVETETT GYAKORLATÁRÓL, AZ ADATOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN MEGTETT SZERVEZÉSI ÉS TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEIRŐL, VALAMINT A LÁTOGATÓK EZZEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL, ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL. KÉRJÜK, TÁJÉKOZÓDJANAK VALAMENNYI ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSRŐL, ILLETVE ADATVÉDELMI SZABÁLYOZÁSRÓL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGBAN LEGYENEK.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországon és az Európai Unióban-hatályban lévő valamennyi, a természetes személyek személyes adataival kapcsolatos előírásnak, jogszabálynak megfeleljünk.

Irányadó jogszabályok:
– Magyarország Alaptörvénye;
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679/EU Rendelet (a továbbiakban: „GDPR”);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

KIK VAGYUNK, JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A weboldalunk címe: https://kampitspince.hu (a továbbiakban a Kampits Családi Pince: „Adatkezelő”).

A jelen tájékoztató célja, hogy megfeleljen valamennyi Magyarországon hatályos és kötelezően alkalmazandó előírásnak, jogszabálynak, irányelvnek és rendeletnek annak érdekében, hogy a jelen honlapot meglátogató természetes személyek adatai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Ezen cél mentén jelen tájékoztató meghatározza az általunk kezelt személyes adatok körét, azok felhasználási módját, továbbá biztosítja a látogatók adatvédelemhez és adatbiztonsághoz való jogát annak érdekében, hogy az adatvédelem alkotmányos és nemzetközi követelményei maradéktalanul megvalósulhassanak és érvényesülhessenek.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Bejegyzett címe: 9730, Kőszeg, Deák Ferenc utca 3/D
Telephely: 9725 Kőszegdoroszló, HRSZ.: 1786/1
Vállalkozó: Kampits Ernő
Telefonszám: +36208248862
E-mail címe: info@kampitspince.hu
Adószám: 74584756-1-38
Számlavezető Bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11773470-30093605
Működési engedély száma: HU02210904001

ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Adatkezelő az adatkezelés során valamennyi, általánosan elfogadott adatvédelmi irányelvet és előírást betart és betartat, így különösen, de nem kizárólagosan: együttműködési és tájékoztatási kötelezettség, személyes adatok védelme, jóhiszeműség és tisztesség követelménye, jogszerűség követelménye. Az adatkezelésünk során különös jelentőséggel bírnak az alábbi adatvédelmi alapelvek:
– jogszerűség, tisztesség: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, a jogszabályok által biztosított jogok sérelme nélkül végezzük.
– Arányosság: a természetes személyek adatait kizárólag a szükséges és arányos mértékben kezeljük, azon túl nem terjeszkedünk.
– Célhoz kötöttség: a személyes adatok kizárólag a megadott és nyilvánosságra hozott célokra és azok megvalósulása érdekében, a tájékoztatásnak megfelelően használjuk fel. Az adatokat kizárólag a cél megvalósulásának időtartamáig a szükséges mértékben kezeljük.
– Átláthatóság: Adatkezelő az adatok kezelésének módját az átláthatóság jegyében jelen tájékoztatóban közzéteszi.
– Titkosság, bizalmas jelleg: Adatkezelő a személyes adatokat titkosan tartja, megvédi a jogellenes beavatkozásról, biztosítja a személyes adatok biztonságát.

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja, a szolgáltatásnyújtás minél hatékonyabb megvalósulását, illetve az érintettek megfelelő tájékoztatását.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A www.kampitspince.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke, mely rendelkezik az érintettek személyes adatainak kezeléséről:
„a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhe szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja leginkább az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása. Adatkezelő az érintett hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza.

A fentiek értelmében az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja kifejezett nyilatkozattal Adatkezelőnek címezve.

HONLAP ÜZEMELTETÉSE

Tárhelyszolgáltató:
Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Telefon: +36 (21) 200 0040
E-mail cím: admin@megacp.com
Weboldal: www.3in1.hu

A REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

Adatkezelő kizárólag a regisztrációhoz szükséges adatokat kezeli: teljes név, lakcím, telefonszám, jelszó.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A weboldalunkban Google (remarketing, analytics), Facebook plugin és egyéb idegen kódok fordulhatnak elő. Felhívjuk minden látogató figyelmét, hogy ezek a szolgáltatók a böngészőkről adatot tárolnak. Amennyiben nem ért egyet a fent említett szolgáltatók magatartásával, kérjük, zárja be a böngésző ablakot.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági és kulturális reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, programokról, direkt marketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, új funkciókról.
Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érdeklődő feliratkozó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érdeklődő feliratkozót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a feliratkozás dátuma, időpontja, név, e-mail cím, születési idő, névnap időpontja, és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
• az érintett feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
• az érintett feliratkozó utolsó adatfrissítésétől számított 5 év.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
• e-mail útján a info@kampitspince.hu
címen, továbbá
• postai úton a 9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 3/D címen.

HOZZÁSZÓLÁSOK

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

MÉDIA

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.
Kapcsolatfelvételi űrlapok

SÜTIK

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.
Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

MÁS HONLAPOKRÓL SZÁRMAZÓ BEÁGYAZOTT TARTALMAK

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.
Elemzések
Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Külső szolgáltatók

A vállalkozás szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a Társaság együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
A külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.
• SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.)
• GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
• Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)
• Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
• Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK A SZEMÉLYES ADATOT

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK A FELHASZNÁLÓ A SAJÁT ADATAI KAPCSÁN

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Az érintett felhasználó további jogai:
– Helyesbítési jog: az általa megadott adatok helyesbítése, javítása.
– Korlátozáshoz való jog: az érintett felhasználó kérheti az adatainak kezelésének korlátozását a pontos ok és indok megjelölésével.
– Törléshez való jog: az érintett felhasználónak joga van kérni adatainak törlését, kezdeményezheti a hozzájárulásának visszavonását.
– Tájékoztatáshoz való jog: az érintett felhasználó Adatkezelőtől bármikor kérhet tájékoztatást az adatainak kezeléséről, azok pontos elemeiről, a tárolás időtartamáról.
– Jogorvoslathoz való jog: az érintett felhasználó bármiféle adatvédelmi incidens, vagy a személyes adataival történő visszaélés esetén a jelen tájékoztatóban foglalt hatósághoz/bírósághoz fordulhat.

HOVÁ TOVÁBBÍTJUK AZ ADATOKAT

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.
Kapcsolati adatok

AZ ADATKEZELŐ

www.kampitspince.hu
Kampits Családi Pince
Kampits Ernő
info@kampitspince.hu

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
A www.kampitspince.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő a info@kampitspince.hu -mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK, JOGORVOSLAT

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.kampitspince.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az adatvédelmi elvek kialakításakor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Ha az érintett felhasználó az Adatkezelőnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban meghozott döntésével vagy módjával nem ért egyet, a panaszával/bejelentésével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: + 36 (1) 391-1400
Fax: + 36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

FONTOS WEBCÍMEK

Adatvédelmi információk
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
• Média és hírközlési biztos

Utolsó frissítés dátuma: 2018. december 22.